Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti STAPEX Trade s.r.o. pre uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu.

 

Čl. 1 Základné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Poskytovateľom služby je spoločnosť STAPEX Trade s.r.o., so sídlom: Rázusova 800/12, 949 01 Nitra, IČO: 45 473 901, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22828/P (ďalej iba „dodávateľ“).
 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese http://www.stapex.sk (ďalej iba elektronický obchod). Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami. Túto skutočnosť je treba doložiť fotokópiou platného živnostenského listu, alebo výpisom z obchodného registra.

 

Čl. 2 Spôsob objednávania

 

 1. Predmet objednávky - predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke firmy STAPEX Trade s.r.o.
 2. Spôsob objednávania:

- prostredníctvom obchodného zástupcu firmy STAPEX Trade s.r.o.

- písomne - e-mailom, faxom, alebo poštou

- telefonicky

- prostredníctvom e-shopu na www.stapex.sk

 

 1. Minimálna hodnota objednávky : minimálna hodnota jednorazového odberu je 70,- Eur bez DPH. (neplatí pre prvý nákup v našej spoločnosti). Na prvý nákup sa, vzhľadom k tomu, že sme veľkoobchod, vzťahuje podmienka minimálneho odberu 390,- Eur bez DPH.
 2. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Dodanie objednaného tovaru bude realizované najneskôr do 14 dní od potvrdenia objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
 3. Stornovanie objednávky: pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený faktúrovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu jej stornovania.

 

 

Prijatá objednávka je záväzná. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa.

 

Čl. 3 Dodacie podmienky

 1. Spôsob dopravy:

- zásielkovou službou/kurier

- vlastným rozvozom firmy STAPEX Trade s.r.o.

- osobným odberom na prevádzke firmy STAPEX Trade s.r.o. , Hlavná 289, 956 12 Preseľany

 

 1. Dopravné podmienky: Pri objednávke vyššej ako 120,- Eur bez DPH náklady na dopravu objednaného tovaru znáša firma STAPEX Trade s.r.o.v plnej miere. V prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou. V prípade objednávky nižšej ako 120,- Eur bez DPH Vám budeme účtovať cenu prepravy vo výške min. 6,80 Eur bez DPH prípadne podľa váhy objednaného tovaru podľa sadzobníka prepravnej spoločnosti SPS.
 2. Preberacie podmienky: pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby. V prípade rozvozu poškodený tovar vráti vodičovi. V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní pracovníkom firmy STAPEX Trade s.r.o.

 

 

Čl. 4  Platobné podmienky

- platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

- platba v hotovosti zásielkovej službe pri prevzatí tovaru formou dobierky

- platba bankovým prevodom po odbere tovaru podľa splatnosti na daňovom doklade.

 

Čl. 5  Záruka a riešenie reklamácií

Firma STAPEX Trade s.r.o. rozlišuje medzi reklamačným konaním a záručnými podmienkami.

Reklamačné konanie je samotný proces vysporiadania vzniknutej reklamácie. Tento proces sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Reklamačným poriadkom.

Záručné podmienky definujú podmienky v súlade s ktorými preberá zodpovednosť za vzniknuté nedostatky. Riadia sa platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými záručnými podmienkami.

 

Čl. 6  Záverečné ustanovenia

Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.11.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright 2015 - 2024 © www.stapex.sk